Kancelaria jest ściśle wyspecjalizowana w prowadzeniu spraw sądowych przeciwko bankom o roszczenia wynikające z umów kredytów powiązanych z kursem waluty obcej, w tym zwłaszcza tzw. kredyty frankowe.

Kompleksowa obsługa

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prowadzenia sprawy. Po przyjęciu zlecenia  przeprowadzamy wszystkie wyliczenia i przygotowujemy pozew. W toku prowadzenia sprawy klienci otrzymują na bieżąco informację o postępach w sprawie. 

Wiedza i doświadczenie

Adwokat dr Jacek Czabański i zespół prawników Kancelarii ma kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych przeciwko bankom. Doskonale znamy argumenty naszych przeciwników i potrafimy się odpowiednio przygotować.

Jasne zasady wynagradzania

Wynagrodzenie Kancelarii za prowadzenie sprawy jest oparte o jasne zasady, co pozwala na przewidzenie kosztów obsługi prawnej oraz oszacowanie finansowego ryzyka prowadzenia sprawy.   Oferujemy także ratalny system płatności.

AKTUALNE WYROKI W NASZYCH SPRAWACH 

 • 25 listopada 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 85/18, SSO Tomasz Gal) stwierdził, że umowa kredytu indeksowanego d. Noble Bank jest co prawda ważna, ale mechanizm indeksacji jest w całości bezskuteczny (w sprawie był zawarty aneks z 2009 r. rzekomo zmieniający charakter kredytu z indeksowanego na walutowy, co jednak zdaniem Sądu nie miało znaczenia).

  Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę ponad 338 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 8.12.2017 r. do dnia zapłaty jako zwrot nadpłaconych rat kredytu oraz ustalił, że postanowienia umowy odnoszące się do indeksacji oraz odpowiednie postanowienia aneksu są bezskuteczne na przyszłość.

  Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański oraz adw. Anna Wolna-Sroka.

 • 13 listopada 2019 r., Sąd Apelacyjny w Warszawie (I Aca 674/18) rozpoznał apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 27 lipca 2018 r. (XXIV C 241/17, SSO Jacek Tyszka), który uznał, że umowa kredytu indeksowanego banku Millennium jest nieważna.

  Apelacja banku została oddalona, aczkolwiek Sąd nie podzielił argumentów Sądu Okręgowego o bezwzględnej nieważności umowy, natomiast uznał, że ten sam skutek ma uznanie klauzul indeksacyjnych za nieuczciwe. Sąd Apelacyjny podtrzymał więc wyrok i zasądził na rzecz kredytobiorców całą dochodzoną kwotę, gdyż uznał, że umowa wskutek zawarcia w niej nieuczciwych klauzul indeksacyjnych jest w całości nieważna. Tym samym świadczenia spełniane na podstawie nieważnej umowy są nienależne i podlegają zwrotowi. Ponieważ jednak bank nie zgłosił swojego roszczenia, to nie ma podstaw do uwzględniania go przez Sąd z urzędu.

  Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański.

 • 13 listopada 2019 r., Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 268/19) rozpoznał apelację kredytobiorców od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 20 grudnia 2017 r. (I C 265/16, SSO Andrzej Kuryłek), który w całości oddalił powództwo kredytobiorców przeciwko d. Polbank EFG (obecnie Raiffeisen).

  Sąd Apelacyjny zmienił w całości wyrok i zasądził na rzecz kredytobiorców całą dochodzoną kwotę, gdyż uznał, że umowa wskutek zawarcia w niej nieuczciwych klauzul indeksacyjnych jest w całości nieważna.

  Sąd uznał, że umowa nie jest sprzeczna z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, jednak klauzule indeksacyjne są nieuczciwe i muszą być z umowy wyeliminowane. W ich miejsca natomiast nie można wprowadzić innego mechanizmu indeksacji, co powoduje, że umowa musi upaść w całości.

  Tym samym świadczenia spełniane na podstawie nieważnej umowy są nienależne i podlegają zwrotowi. Ponieważ jednak bank nie zgłosił swojego roszczenia, to nie ma podstaw do uwzględniania go przez Sąd z urzędu.

  Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański, adw. Jakub Ryzlak oraz adw. Maciej Zaborowski.

 • 12 listopada 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Ewa Suchecka-Bartnik, III C 611/17) wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa kredytu indeksowanego kursem CHF z lipca 2008 r. zawarta z Bank Millennium S.A. jest nieważna oraz zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot kwot zapłaconych do tej pory przez kredytobiorców bankowi.
  Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Jacek Czabański.

 • 23 października 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 567/18) w składzie SSA R. Obrębski, SSA P. Kurzawa oraz SSO del. K. Parczewska uwzględnił w całości apelację kredytobiorców i uznał, że umowa kredytu waloryzowanego mBanku z 2006 r. jest nieważna.
  Sąd zmienił w całości wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 5 czerwca 2018 r., który oddalił powództwo (II C 899/16, SSO E. Kurkowska) i zasądził na rzecz powodów całą dochodzoną kwotę to jest ok. 130 tys. zł. stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą wypłaconego kredytu (340 tys. zł) a kwotą wszystkich spłat kredytobiorców aż do czasu przedterminowej spłaty kredytu w 2009 r. oraz składkę na UNWW (łącznie spłaty wynosiły ok. 470 tys. zł).

  Sąd uznał, że nie ma konieczności badania nieuczciwości postanowień umownych, gdyż w pierwszej kolejności należy uznać, że umowa jest nieważna. Umowa jest sprzeczna z prawem, gdyż pozwala bankowi na arbitralne kształtowanie wysokości zobowiązania kredytobiorcy, co narusza istotę zobowiązania. Sąd jednocześnie zauważył, że kontrola uczciwości umowy doprowadziłaby do tych samych skutków, to jest uznania ją za nieważną.

  Wyrok jest prawomocny (bankowi przysługuje jeszcze możliwość złożenia skargi kasacyjnej). Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański, adw. Jakub Ryzlak oraz adw. Maciej Zaborowski. 

 • 14 października 2019 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku (SSR del. Michał Jank) wydał wyrok, w którym ustalił, że postanowienia umowy d. GE Money Bank odnoszące się do marży kupna i marży sprzedaży doliczanej do kursu średniego NBP są nieuczciwe, a w pozostałym zakresie utrzymał umowę w mocy. Sąd podkreślił także, że w jego ocenie  wyrok TSUE w sprawie Dziubak z 3 października 2019 r. nie ma znaczenia dla tej sprawy, ponieważ w przedmiotowej umowie już istnieje kurs średni NBP, a wystarczy usunąć postanowienia o marży kupna i sprzedaży, bez wprowadzania niczego dodatkowego.

  Wyroki jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański oraz adw. Fabian Orłowski.

 • 23 września 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Piotr Bednarczyk) wydał dwa wyroki, w których ustalił nieważność umów kredytu indeksowanego d. Polbank EFG (obecnie Raiffeisen International AG).

  1. W sprawie XXV C 2883/18 (wcześniejsza sygnatura XXV C 1404/17) Sąd ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego z marca 2008 r., ale oddalił roszczenie kredytobiorcy o zwrot nienależnie zapłaconych kwot, gdyż kredytobiorca zapłacił do tej pory na rzecz banku mniej niż otrzymał. Kredytobiorca otrzymał 620 tys. zł, a zapłacił na rzecz banku do tej pory ok. 340 tys. zł. Jednocześnie bank twierdził, że saldo zadłużenia kredytobiorcy wynosi ok. 850 tys. zł. Ustalenie nieważności umowy oznacza, że kredytobiorca nie jest nic winien bankowi z tytułu umowy, a bank może co najwyżej wystąpić o zwrot pozostałej części wypłaconego kredytu, to jest 280 tys. zł. Innymi słowy, zadłużenie kredytobiorcy spadło z 850 tys. zł. do 280 tys. zł. to jest o 570 tys. zł.

  2. W sprawie XXV C 890/19 (wcześniejsza sygnatura XXV C 1172/17) Sąd ustalił nieważność umowy kredytu z lipca 2008 r. Analogicznie Sąd oddalił roszczenie o zapłatę. Kredyt wypłacono w wysokości 440 tys. zł. Kredytobiorca zapłacił do tej pory na rzecz banku ok. 220 tys. zł. a wg banku jest winien ciągle ok. 600 tys. zł. Ustalenie nieważności umowy oznacza więc spadek zadłużenia kredytobiorcy z 600 tys. zł. na ok. 220 tys. zł (kwota której może jeszcze zażądać bank tytułem zwrotu wypłaconej kwoty na podstawie nieważnej umowy).

  Wyroki są nieprawomocne. Sprawy prowadził adw. dr Jacek Czabański oraz adw. Anna Wolna-Sroka.

 • 5 września 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (II C 332/17, SSO Marcin Polakowski) uznał, że umowa kredytu waloryzowanego mBanku jest co prawda ważna, ale ustalił że poniższe postanowienia umowne są nieuczciwe i nie wiążą kredytobiorców od dnia zawarcia umowy:
  - § 1 ust. 3 Umowy: „Waluta waloryzacji Kredytu: CHF”.
  - § 1 ust. 3A Umowy: „Kwota kredytu wyrażona w walucie waloryzacji na koniec dnia 2007-03-30 według kursu kupna waluty z tabeli kursowej BRE Banku SA wynosi 205.948,17 CHF. Kwota niniejsza ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Banku. Wartość kredytu wyrażona w walucie obcej w dniu uruchomienia kredytu, może być różna od podanej w niniejszym punkcie.”
  - § 7 ust. 1 Umowy w brzmieniu „waloryzowanego kursem kupna CHF wg tabeli kursowej BRE Bank S.A. Kwota kredytu wyrażona w CHF walucie jest określona na podstawie kursu kupna waluty CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. z dnia i godziny uruchomienia Kredytu”
  - § 11 ust. 4 Umowy: „Raty kapitałowo-odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A., obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50”
  - § 13 ust. 5 Umowy: „Wcześniejsza spłata całości Kredytu lub raty kapitałowo-odsetkowej a także spłata przekraczająca wysokość raty powoduje, że kwota spłaty jest przeliczana po kursie sprzedaży CHF, z tabeli kursowej BRE Banku S.A., obowiązującym na dzień i godzinę spłaty.”

  Tym samym saldo zadłużenia kredytobiorców jest znacznie niższe, gdyż nie jest powiązane z kursem CHF. Ponadto Sąd zasądził od mBanku na rzecz kredytobiorców kwotę 83.371,23 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 6 kwietnia 2017 r. do dnia zapłaty ,a także obciążył bank w całości kosztami procesu.

  Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański oraz adw. Anna Wolna-Sroka.