Kancelaria jest ściśle wyspecjalizowana w prowadzeniu spraw sądowych przeciwko bankom o roszczenia wynikające z umów kredytów powiązanych z kursem waluty obcej, w tym zwłaszcza tzw. kredyty frankowe.

Kompleksowa obsługa

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prowadzenia sprawy. Po przyjęciu zlecenia  przeprowadzamy wszystkie wyliczenia i przygotowujemy pozew. W toku prowadzenia sprawy klienci otrzymują na bieżąco informację o postępach w sprawie. 

Wiedza i doświadczenie

Adwokat dr Jacek Czabański i zespół prawników Kancelarii ma kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych przeciwko bankom. Doskonale znamy argumenty naszych przeciwników i potrafimy się odpowiednio przygotować.

Jasne zasady wynagradzania

Wynagrodzenie Kancelarii za prowadzenie sprawy jest oparte o jasne zasady, co pozwala na przewidzenie kosztów obsługi prawnej oraz oszacowanie finansowego ryzyka prowadzenia sprawy.   Oferujemy także ratalny system płatności.

AKTUALNE WYROKI W NASZYCH SPRAWACH 

 • 23 września 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Piotr Bednarczyk) wydał dwa wyroki, w których ustalił nieważność umów kredytu indeksowanego d. Polbank EFG (obecnie Raiffeisen International AG).

  1. W sprawie XXV C 2883/18 (wcześniejsza sygnatura XXV C 1404/17) Sąd ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego z marca 2008 r., ale oddalił roszczenie kredytobiorcy o zwrot nienależnie zapłaconych kwot, gdyż kredytobiorca zapłacił do tej pory na rzecz banku mniej niż otrzymał. Kredytobiorca otrzymał 620 tys. zł, a zapłacił na rzecz banku do tej pory ok. 340 tys. zł. Jednocześnie bank twierdził, że saldo zadłużenia kredytobiorcy wynosi ok. 850 tys. zł. Ustalenie nieważności umowy oznacza, że kredytobiorca nie jest nic winien bankowi z tytułu umowy, a bank może co najwyżej wystąpić o zwrot pozostałej części wypłaconego kredytu, to jest 280 tys. zł. Innymi słowy, zadłużenie kredytobiorcy spadło z 850 tys. zł. do 280 tys. zł. to jest o 570 tys. zł.

  2. W sprawie XXV C 890/19 (wcześniejsza sygnatura XXV C 1172/17) Sąd ustalił nieważność umowy kredytu z lipca 2008 r. Analogicznie Sąd oddalił roszczenie o zapłatę. Kredyt wypłacono w wysokości 440 tys. zł. Kredytobiorca zapłacił do tej pory na rzecz banku ok. 220 tys. zł. a wg banku jest winien ciągle ok. 600 tys. zł. Ustalenie nieważności umowy oznacza więc spadek zadłużenia kredytobiorcy z 600 tys. zł. na ok. 220 tys. zł (kwota której może jeszcze zażądać bank tytułem zwrotu wypłaconej kwoty na podstawie nieważnej umowy).

  Wyroki są nieprawomocne. Sprawy prowadził adw. dr Jacek Czabański oraz adw. Anna Wolna-Sroka.

 • 5 września 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (II C 332/17, SSO Marcin Polakowski) uznał, że umowa kredytu waloryzowanego mBanku jest co prawda ważna, ale ustalił że poniższe postanowienia umowne są nieuczciwe i nie wiążą kredytobiorców od dnia zawarcia umowy:
  - § 1 ust. 3 Umowy: „Waluta waloryzacji Kredytu: CHF”.
  - § 1 ust. 3A Umowy: „Kwota kredytu wyrażona w walucie waloryzacji na koniec dnia 2007-03-30 według kursu kupna waluty z tabeli kursowej BRE Banku SA wynosi 205.948,17 CHF. Kwota niniejsza ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Banku. Wartość kredytu wyrażona w walucie obcej w dniu uruchomienia kredytu, może być różna od podanej w niniejszym punkcie.”
  - § 7 ust. 1 Umowy w brzmieniu „waloryzowanego kursem kupna CHF wg tabeli kursowej BRE Bank S.A. Kwota kredytu wyrażona w CHF walucie jest określona na podstawie kursu kupna waluty CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. z dnia i godziny uruchomienia Kredytu”
  - § 11 ust. 4 Umowy: „Raty kapitałowo-odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A., obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50”
  - § 13 ust. 5 Umowy: „Wcześniejsza spłata całości Kredytu lub raty kapitałowo-odsetkowej a także spłata przekraczająca wysokość raty powoduje, że kwota spłaty jest przeliczana po kursie sprzedaży CHF, z tabeli kursowej BRE Banku S.A., obowiązującym na dzień i godzinę spłaty.”

  Tym samym saldo zadłużenia kredytobiorców jest znacznie niższe, gdyż nie jest powiązane z kursem CHF. Ponadto Sąd zasądził od mBanku na rzecz kredytobiorców kwotę 83.371,23 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 6 kwietnia 2017 r. do dnia zapłaty ,a także obciążył bank w całości kosztami procesu.

  Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański oraz adw. Anna Wolna-Sroka.

 • 6 sierpnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie - XXVII Wydział Odwoławczy, XXVII Ca 1821/18 (SSO  Jan Bołonkowski, SSO Małgorzata Szykiewicz-Trelka, SSR del. Aleksandra Błażejewska) oddalił apelację mBanku od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z dnia 25 maja 2018 r. (VI C 2639/17) i nakazał zwrot wszystkich składek na UNWW (w łącznej wysokości ok. 14 tys. zł) pobranych z tytułu umowy kredytu waloryzowanego kursem CHF z 2009 r. oraz kursem EUR z 2010 r. Sąd uznał, że postanowienia umowy były niejednoznaczne, a wręcz wprowadzające w błąd co do tego kto jest beneficjentem ubezpieczenia i jakie są zasady funkcjonowania tego ubezpieczenia. Sąd zasądził także zwrot kosztów procesu na rzecz klienta w wysokości 4300 zł za I instancję oraz 1800 zł na II instancję. Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański.

 • 22 lipca 2019 r. Sąd Okręgowy w Płocku (SSO Małgorzata Tetkowska, I C 1348/18) pozbawił wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny wystawiony przez Bank Zachodni WBK (obecnie Santander Bank Polska). Sąd wcześniej zawiesił postępowanie egzekucyjne toczące się na wniosek banku. W toku procesu, bank widząc narastające problemy sprzedał wierzytelność firmie windykacyjnej. Sąd uchylając BTE zasądził jednocześnie zwrot kosztów procesu na rzecz klienta w wysokości 11.817 zł. Sprawę prowadzili adw. Krystyna Wiącek-Kusio oraz adw. Jacek Czabański.

 • 26 czerwca 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Piotr Bednarczyk, XXV C 139/19, pozew wniesiony w marcu 2018 r., ale sygnatura zmieniona po przekształceniu banku) ustalił, że umowa kredytu hipotecznego indeksowanego CHF zawarta przed d. Polbank EFG (obecnie Raiffeisen International AG) jest nieważna. Oznacza to, że kredytobiorcy, którzy w marcu 2008 r. zaciągnęli kredyt w wysokości 400 tys. zł i do tej pory zapłacili bankowi ok. 220 tys. zł, nie są winni 570 tys. zł jak twierdził ostatnio bank, a co najwyżej muszą zwrócić różnicę pomiędzy kwotą otrzymaną a spłaconą (180 tys. zł). Sąd jednocześnie oddalił roszczenie o zapłatę kredytobiorców, uznając, że skoro zapłacili do tej pory mniej na rzecz banku niż otrzymali, to nie przysługuje im roszczenie o zapłatę od banku. Zdaniem Sądu umowa jest nieważna ponieważ jest sprzeczna z art. 353(1) kodeksu cywilnego, tj. naturą stosunku prawnego, gdyż bank ma prawo do dowolnego kształtowania wysokości świadczenia kredytobiorcy poprzez odniesienie ich wysokości do tabel kursowych banku. W związku z tym, że klauzule kursowe są sprzeczne z prawem, to cała umowa na podstawie art. 58 par. 3 kc. jest nieważna. Sąd uznał ponadto, że umowa mogłaby być uznana za nieważną także po wyeliminowanie z umowy klauzul indeksacyjnych, które należy uznać za abuzywne. Umowa nie może dalej istnieć bez tych klauzul, ponieważ zamiarem stron było ich zawarcie w umowie. Ponadto zmiana oprocentowania została oparta na stawce właściwej dla CHF, zatem nie po usunięciu klauzul indeksacyjnych nie można jej dalej wykonywać jako złotówkowej. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzili adw. Krystyna Wiącek-Kusio oraz adw. Jacek Czabański.

 • 26 czerwca 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Michał Jakubowski, XXV C 2911/18) wydał wyrok ustalając, że konkretne klauzule indeksacyjne zawarte w umowie i regulaminie EFG Eurobank Ergasias S.A. (obecnie Raiffeisen Bank International AG) są bezskuteczne wobec powodów, a ponadto Sąd zasądził od pozwanego solidarnie na rzecz powodów kwotę ponad 76 tysięcy złotych tytułem zwrotu nadpłaconych rat kredytu. 
  Sąd w ustnych motywach rozstrzygnięcia wskazał, że jest to precedensowy wyrok w jego referacie, ponieważ po raz pierwszy ustalił, że konkretne klauzule nie wiążą kredytobiorcy na przyszłość, a strona powodowa wykazała interes prawny w roszczeniu o ustalenie obok roszczenia o zapłatę. Na podstawie samej sentencji wyroku bank jest zobowiązany wyeliminować konkretne klauzule przeliczeniowe z umowy (w tym indeksację zawartą w § 2 ust. 1 umowy kredytu), co oznacza, że saldo kredytu od samego początku było wyrażone w PLN, a aktualna wysokość zobowiązania kredytobiorcy została zmniejszona o około 350 tysięcy złotych w stosunku do tego co twierdził bank. Wyeliminowanie z umowy klauzul przeliczeniowych powoduje, że umowa ma być dalej wykonywana jako kredyt złotowy oprocentowany stawką LIBOR, a kredytobiorcy należy się zwrot nadpłaconych rat kredytu. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzili adw. Jacek Czabański i adw. Anna Wolna-Sroka.